ኣብ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ገዛ

ወላዲ ወይ ኣላዪ ናይ'ቲ ቆልዓ ኣብቲ ቦታ ናይ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ምስ ዝበጽሕ፡ ዝበዘሐ እዋን ናብቲ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ክኣቱ ይፍቀደሉ ኢዩ።

ናይ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ክዳን፡ ቆብዕ ከምኡ'ውን መሸፈኒ ጫማ ክትለብሱ ክትሕተቱ ኢኹም። ድሕር'ዚ ውላድኩም ናብ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ይውሰድ፡ ጸኒሑ ድማ ናብ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ጣውላ ይሰጋገር። ኣብ ናይ መደንዘዚ መዳልዊን ትግበራን ግዜ ኣብ ጥቓ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ጣውላ ኮፍ ክትብሉን ናይ ውላድኩም ኢድ ድማ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ውላድኩም ምስ ደቀሰ ካብ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ክትወጹ ክሕበረኩም እዩ።

ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ናብ ናይ ድቃስ ህሞት ምእታው ብቑልጡፍ ኢዩ ዘጋጥም። እዚ ድማ፡ ንውላድካ ንኻልኦት ገዲፍካ ምኻድን መብዛሕትኡ ግዜ ኣሸጋሪ እዩ። ኣብ ከም'ዚ ዓይነት ኩነታት ዝነበረ ሰብ መብዛሕትኡ ተመሳሳሊ ስምዒት ኢዩ ዝስምዖ። እዚ ንዓኻ ዝስምዓካ'ውን ልሙድ ተርእዮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ውላድኩም ኣብ ኩሉ መስርሕ እቲ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ሙሉእ ክትትል ክግበረሉ ስለዝኾነ ክትረጋጋኡን ውሕስነ ክሰመዓኩምን ኣለዎ። እቶም ናይ መጥባሕቲ ኣልባሳት ለቢሶም ዘለዉ ኣባላት ብዛዕባ መደንዘዚ እኹል ፍልጠት ዘለዎምን ንኣብ ዝተፈላለየ ገደብ ዕድመ ዘለዉ ቆልዑ ድማ ነዚ መስርሕ ዘተግብሩሎም ኢዮም።

ውላድካ ኣብ መጥባሕቲ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ኣብ ዝህልወሉ ግዜ፡ ንክትዛነዩን ከተዕርፍን ከምኡ'ውን ገለ ዝብላዕ ወይ ዝስተ ነገር ክትወስዱን ንላበወኩም። እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ውላድኩም ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዝግባእ ድጋፋት ከምትገብሩሉ መረጋገጺ እዩ።