እቲ ዘጋጠመ ነገር ንኸሰላስሉ፡ ንህጻናትን መንእሰያትን ብዙሕ ዕድል ክወሃቡ ኣለዎም። እዚ ድማ ኣብ ሆስፒታል ናይ መጀመሪያኦም ይኹን ዋላ ካብቶም ብዙሓት ሓደ ይኹን ክግበር ዘለዎ እዩ። ብምኽኒያት ናይ ብዙሓት ነገራት ተሞክሮ ምርካብ፡ ብሰንኪ ዕብየቶም ወይም ድማ ምዕባለኦም ኣረኣእያኦም ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ናይ ውላድኩም/ቆልዓኹም እውናዊ ኣመለኻኽታ ስእሊ ይሃልወኩም እሞ፡ ብድሕሪኡ ንሳቶም ንኽላመዱዎ ሓግዙዎም።

ውላድኩም/ቆልዓኹም ብዛዕባ ናይ ሆስፒታል ጻንሒቶም እንታይ ከምዝሓስቡ ተላዘብዎም። ሕሉፍ ኩነታትን ኣጋጣሚታትን ንኽዝክሩን ደጊሞም ንኽሓስቡን ምግባር ንከይዲ ምስልሳሎም ኣድላዪ እዩ። ሕቶታት ንኽሓቱን ስምዒታቶም ንኽገልጹን ኣበረታትዑዎም። ናብ ሕሉፍ ምድላዋት ሓቢርኩም ብምኻድ፡ ዝኾነ ዘይጠበቐ ጫፍ ንምጥባቕ ፈትኑ። ምስ ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝነበሩ ሰባት ሕሉፍ ተሞክሮኦም ንኽካፍሉ ሓግዙዎም።

እዚ ዛዕባ ድማ MediPrep ዓብዪ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም መጠን ስድራ ቤት ወይድማ ኣላዪ፡ ዋላ ድሕሪ ናይ ሆስፒታል ጻንሒት፡ ውላድኩም/ቆልዓኹም ን MediPrep ን ካልኦት ዝርከቡ ማሕበራዊ ሚድያታት ስሩዕ ብዝኾነ ኣገባብ ንኽውከሱ ንኽተበረታትዑዎምን ንላበዎኩም።

እንድሕር ደኣ ዝኾነ ሕቶ ወይ ድማ ዝኾነ ርግጸኛ ዘይኮንኩምሉ ነገር እንተደኣ ሃልዩ፡ ንናይ ሕክምና ኣገልግሎት ሓበሬታ ወሃብቲ ብቕጥታ ይርከቡን ይሕተቱን። ሓገዝን ድጋፍን ንምሃብ ኢና ኣብዚ ዘለና።

Boy with blue and round glasses is lying in bed looking at a tablet.