ምዕጋስ ቃንዛ

ሕጂ ካብ ካልእ እዋን ብዝበለጸ መንገዲ ብዛዕባ ቃንዛን መዐገሲ ቃንዛን ኣፍልጦ ኣለና። እዚ ድማ ቃንዛ ክንከላኸልን ንኩሎም ተሓከምትና፡ ዓቢን ንእሽተይን፡ እቲ ግቡእ ናይ ቃንዛ ምዕጋስ ክንገብረሎም ንኽእል ኢና።

ጽቡቕ ዝሰርሕ ኣገባብ መዐገሲ ቃንዛ ዝበሃል ቆልዓ ድሕሪ ምውሳዱ ቀልጢፉ ንጡፍ ኩነት ምስ ዝምለስ እዩ፡ እዚ ድማ ናብ ንቡር ናይ ጥዕና ኩነታት ወይ ንምሕዋይ ዝሕግዝ እዩ።

ኣባላት ነቲ ቃንዛ ክከላኸሉልካ ኢዮም፡ መዐገሲ ቃንዛ ክትወስደሉ ክሳብ ዘድልየካን ክሳብ ዝፈኽሰካን ክህቡኻ ኢዮም፡ ክሳብ ዝሕሸካ መዐገሲ ቃንዛ ክህቡኻ ኢዮም፡ ጽቡቕ ከም ዝሰርሕ ኣብ ኣካላትካ ድማ ከረጋግጹ ኢዮም። ከም ወላዲ ወይ ኣላዪ መጠን ውላድካ ቃንዛ ኣለዎ ኢልካ ምስ ትሓስብ ወይ ውጽኢት መዐገሲ ቃንዛ እኹል ምስ ዝኸውን ብምሕባር ክትተሓባበር ትኽእል።

እቲ ናይ ቃንዛ መዐገሲ ኣብ ቅድም ኢሎም ዝህልዉ ደረጃታት ዝጂምር ኣገባብ ኢዩ። እዚ ዝግበር ነቲ ኣብ ደም ዝርከብ ዓቕሚ ምዕጋስ ቃንዛ ክብ ንምባል ወይ ዓቀኑ ንምውሳኽ እዩ፡ እዚ ማለት ድማ ኣካላት ተሓካሚ ተፈጥሮኣዊ ንቃንዛ ዝህቦ ግብረመልሲ ክቕንስን፡  ውሑድ መዐገሲ ቃንዛ ድማ ክጥቀምን ይገብሮ። ህላወ ዝተመዓራረየ መጠን መድሃኒት ኣብ ኣካላት ንምሕላው፡ ዝበለጸ ውጽኢታት ንምርካብ ከምኡ'ውን ጥርዚ ጫፋት ናይ ቃንዛ ንምውጋድ ውላድካ ዋላ እኳ ቃንዛ ዘይብሉ ይምሰል ብስሩዕ መዐገሲ ቃንዛ ክወስድ እዩ። ብስሩዕ መዐገሲ ቃንዛ ብምሃብን ላዕለዋይ ናይ ቃንዛ ጥርዚ ብምክልኻልን ዉሑድ ዝዓቕኖም መድሃኒታት ክወሃቡ ኣለዎም። እዚ ንሓደጋታት ጎናዊ ሳዕቤን ከም ድርቀት ከስዕን ስምዒታትን ዕግርግርን ክቕንስ ይኽእል።

ንምዕጋስ ቃንዛ ብዝምልከት ዝበለጸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ውህደት ናይ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዝሰርሑ ከምኡ'ውን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ዝወሃቡ ምጥቃም’ውን ኣብ ገለ እዋናት ጽቡቕ ኢዩ።

ብውሽጠ ቨይናዊ መንገዲ መዐገሲ ቃንዛ ናብ ሰራውር ደም ምሃብ ልሙድ እዩ። ኣብ'ዚ ግዜ'ዚ መድሃኒት ብመልክዕ መርፍእ ምውጋእ ወይ መስርሒ ብምጥቃም ከም ነጠብጣብ ክወሃብ ይከኣል። መዐገሲ ቃንዛ ብኣፍ ከም ከኒና ወይ ከም ፈሳሲ ክወሃብ ይከኣል እዩ።

ምዕጋስ ቃንዛ ብከባቢያዊ መደንዘዚ ማለት መድሃኒት ኣብ ቆርበት ሓደ ግዜ ወይ ብተደጋጋሚ ይልከይ ወይ ይነጥብ ማለት እዩ። ከባቢያዊ መደንዘዚታት ንናይ ቃንዛ መልእኽትታት ምትሕልላፍ ኣብ ነርቭታት ብምክልኻል ነቲ ዝነጠቡሉ ቦታ የገልግሉ። እቲ ካኑላ ቅድሚ ምእታዉ ነቲ ቆልዓ ዝግበረሉ መደንዘዚ ክሬም ሓደ ዓይነት ናይ ከባቢያዊ መደንዘዚ እዩ።

ብምኹላፍ ስራሕ ነርቭ ንዝግበር ናይ ቃንዛ ምዕጋስ፡ ከባቢያዊ መደንዘዚ ኣብ ከባቢ እቶም ነርቭታት ይውጋእ። እዚ ድማ ነቲ ስርዓተ መልእኽቲ ንምኹላፍ እዩ። ምኹላፍ ነርቭ ከም ነጸላ ሕክምና ወይ ውን በቲ ኣብ ግዜን ድሕርን ሕክምናዊ መጥባሕቲ መድሓኒት ዝወሃበሉ ቦታ ቀጢን ትቦ ብምእታው ክወሃብ ይኽእል እዩ።

መደንዘዚ ምሃብ ትሕቲ ሽምጢ፡ ሓደ ኣብነት ናይ ምኹላፍ ነርቭ ኮይኑ መደንዘዚ ዝወሃቦ ቆልዓ ቀጢን ትቦ ኣብ ሕቖኡ ይግበረሉ። ምስ ምጥቃም መደንዘዚ ትሕቲ ሽምጢ፡ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ንፍሕኛ ሽንቲ ክትንክፍ ይኽእል። ስለ'ዚ እቲ ቆልዓ ክሸይን ምስ ዝደሊ ኣይፈልጥን ማለት እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ግዝያት እቲ ቆልዓ ናይ ሽንቲ ካታተር ይግበረሉ እዩ።  እቲ ትቦ ወላ ውን እቲ ቆልዓ ፍሕኝኡ ጥራዩ እንከሎ ናይ ምሻን ድሌት ክህልዎ ከም ዘለዎ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝበሃል። መድንዘዚ ትሕቲ ሽምጢ ንሓይልን ስምዒትን ኣእጋር ክትንክፍ ይኽእል። እቲ ቆልዓ ብዛዕባ እዚ ክገብሮ ኣገዳሲ እዩ፡ ከምኡ'ውን እዚ ቀጢን ናይ ፕላስቲክ ትቦ ዝኾነ ዕንቅፋት ንምንቅስቓስ ወይ ብሕቖ ምድቃስ ከምዘየምጽእ ክንገሮ ኣለዎ።

ኣብ እዋን ኣሸገርቲ ወይ ከበድቲ ሕክምናዊ መጥባሕትታት ወይ መጉዳእትታት ሞርፊን ከም ልሙድ መዐገሲ ቃንዛ ይጠቅም። ሞርፊን ከም ኣካል ምዕጋስ ቃንዛ ምጥቃም ወልፊ ኣየምጽእን። ውላድካ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሞርፊን እንተተዋሂቡ፡ በግታን ድሕሪ ምቁራጽ ዝመጽኡ ምልክታት ንምውጋድን ዓቐን ቀስብቀስ ይቕነስ።