สิทธิของเด็กและเยาวชนที่มีต่อข้อมูลและการเตรียมตัว

เด็กและเยาวชนต้องการทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง สำหรับการดูแลและการรักษา เป็นสิทธิทางกฎหมายที่จะมีข้อมูลและการเตรียมตัวในลักษณะที่เด็กหรือเยาวชนสามารถเข้าใจและซึมซับได้

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก(1989)มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเด็กและเยาวชนนั้นมาก่อนเป็นอันดับแรกในทุกสถานการณ์อนุสัญญาระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใหญ่มีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับเด็กและเยาวชนในการดูแลสุขภาพและการรักษาของตนเอง เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ ได้รับอนุญาตให้พูด มีส่วนร่วมและได้รับข้อมูล