• อาการเหนื่อยและเวียนศีรษะ
  • วิตกกังวล
  • ความเจ็บป่วย
  • เจ็บคอ
  • ไอ
  • ความรู้สึกอึดอัดจากบริเวณใกล้หลอดคา
  • ท่อที่ทำให้รู้สึกอึดอัด
  • ความเจ็บปวด

เจ้าหน้าที่สามารถให้ความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้ และพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเต็มที่และรักษาอย่างรวดเร็ว