Sida dawada oo kale, suuxdintu waxaa jira khatar la xidhiidha oo qof kasta ah - yar iyo wayn. Laakiin, markii sanado badan la samaynayay agabka, dawooyinka, nidaamka iyo aqoonta, khatarta la xidhiidha suuxdinta aad ayaa hoos loogu dhigay oo maanta waa amaan. Si markaa taas loo bayaamiyo, khatarta waxyeelada daren ee suuxdinta aad ayaa loo yareeyay oo waxaa la badan khatar raacitaanka gaadhiga.

Shaxdani waxa ay fikir ka bixinaysaa khataraha iyo sida ay u iman karaan.

Khatarta Heerka khatarta Sharaxa
Nasasho la'aan 10 kiiba 1 Aad caam u ah
Xanuun 10 kiiba 1 Aad caam u ah
Dawakhaad 10 kiiba 1 Aad caam u ah
Madax xanuun 100 kiiba 1 Caam
Caabuq laabta ah 1000 kiiba 1 Aan caam ahayn
Waxyeelo ilkaha ah 1000 kiiba 1 Aan caam ahayn
Garasho la'aan 1000 kiiba 1 Aan caam ahayn
Saxaasiyad daran oo dawada laga qaado 10.000 kiiba 1 Yar
Mushkilad daren oo suuxdinta aaga ah 10.000 kiiba 1 Yar
Mushkilad daran oo kaar jabiyaha daran ah 10.000 kiiba 1 Yar
Waxyeelo maskaxeed < 100.000 kiiba 1 Aad u yar
Dhimasho << 100.000 kiiba 1 Aad iyo Aad U Yar

Luuqada laga turjamayo: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (Ingiriis)