Barn og unges rett til informasjon og forberedelser

Barn og unge vil vite hva som skal skje med dem, og de ønsker å bli involvert i sin egen behandling. Når det gjelder omsorg og behandling, har man en lovfestet rett til å få informasjon og forberedelser på en måte som barnet kan forstå og ta til seg.

FN-konvensjonen om barns rettigheter (1989) har som mål å sørge for at barns beste interesser kommer først i alle situasjoner. Konvensjonen sier tydelig at voksne er forpliktet til å involvere barn og unge i deres egen omsorg og behandling. De har rett til å bli behandlet med respekt, til å si hva de mener, til å være involvert og til å bli gitt informasjon.