به MediPrep خوش آمدید

در اینجا اطفال در همه سنین و در همه سطوح ادراکی، می توانند در مورد بدن بیشتر بدانند، بودن در شفاخانه چگونه خواهد بود و قبل، در جریان و بعد از بیهوشی و جراحی چه اتفاق خواهد افتاد. اینجا شما منحیث والدین برای بازدید شفاخانه طفل تان آمادگی می گیرید.

اطفال و افراد جوان میتوانند مراقبت های صحی و پروسیجر های که نگران کننده و ایجاد تشویش میکند را بیابد. آنها باید به یک محیط جدید و نا آشنا داخل گردند، با اشخاص جدید ملاقات کنند و با امور روزانه جدید روبرو گردند. آنها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، برای شان نموده ها برای آزمایش ها داده خواهد شد، تحت معالجه قرار خواهند گرف، و شاید تحت عملیات با انستیزیا بروند.این نوع مناسبت ها و تجربه ها معمولا به خاطر میماند، حتی اگر همه چیز خوب نیز بگذرد و یا مشکلات بار آید یا نیز معالجه مغلق باشد. این میتواند تاثیرات دراز مدت و کوتاه مدتی روی اطفال، افراد جوان و خانواده ها به جا بگذارد، ازینرو از هر نوع تلاش استفاده میگردد تا این تاثیرات کاهش یابند.

آمادگی مناسب فشار و نگرانی طبی در اطفال و اشخاص جوان را کاهش میدهد. این باعث میگردد تا عملکرد ساده تر گردیده و تاثیرات منفی کوتاه مدت و دراز مدت را کاهش دهد. همچنان این امر در مقابله با اینکه چه چیز رخ داه است و در مقابله بهتر با مراقبت های صحی و معالجه های آینده کمک میکند. به منظور اینکه بتوانیم پروسس نموده و بدانیم که اطفال و افراد جوان چه میشنوند، میخوانند، میبینند و تجربه میکنند، این خیلی مهم است برایشان فرصت های مکرر داده شود تا خود را به طرق مختلف آماده بسازند.

به حیث والدین یا سرپرست قانونی، شما طفل را بهتر میشناسید. شما مهمترین ارتباط میان طفل و آنهای هستید که در شفاخانه کار میکنند. شما حمایت واقعا خوبی برای طفل تان هستید. مهم است که شما باید به گونه خوبی در مورد وضعیت باخبر بوده و احساس امن کنید. ازاین رو، بیایید به صورت بهتری آمادگی بگیریم و بدانیم.

اگر طفل شما در مورد اینکه چه خواهد شد خیلی نگران است و یا اگر شما نگرانی دارید، لطفا ما را در جریان بگذارید. ما اینجا استیم تا به سوالات شما جواب بگوییم و با شما کمک کنیم.