• خستگی و گیجی
  • اضطراب
  • بیماری
  • گلودرد
  • سرفه
  • ناراحتی در قسمت های نزدیک به محل ورود سرم
  • لوله هایی که باعث ایجاد ناراحتی می شوند
  • درد

پرسنل می توانند در رابطه با هرکدام از این موارد کمک کنند، به سختی تلاش می کنند مانع از بروز ناراحتی شوند و به سرعت مشکلات را برطرف کنند.