مواد بیهوشی نیز مانند سایر داروها ممکن است برای هر فرد پیر و جوان خطرهای احتمالی داشته باشند. اما بعد از سال ها پیشرفت تجهیزات، داروها، روش های کار و دانش و اگاهی، خطرهای احتمالی مربوط به بیهوشی به طرز چشمگیری کاهش یافته و امروزه بسیار ایمن است. برای درک بهتر این مسئله بهتر است بدانید خطر بروز آسیب جدی ناشی از بیهوشی بسیار کمتر از خطر احتمالی سفر کردن با ماشین است.

در این جدول در مورد خطرهای احتمالی و اینکه دفعات بروز آن به چه صورت است توضیح داده شده است.

خطر احتمالی سطح خطر سطح خطر
بیقراری 1 در 10 بسیار معمول
بیماری 1 در 10 بسیار معمول
گیجی 1 در 10 بسیار معمول
سردرد 1 در 100 معمول
عفونت قفسه سینه 1 در 1000 غیرمعمول
آسیب به دندان ها 1 در 1000 غیرمعمول
هوشیاری 1 در 1000 غیرمعمول
حسایت شدید به داروها 1 در 1000 نادر
عوارض جدی بیهوشی موضعی 1 در 10000 نادر
عوارض جدی مسکن های قوی 1 در 10000 نادر
آسیب مغزی کمتر از 1 در 100000 بسیار نادر
مرگ کمتر از 1 در 100000 به شدت نادر

زبان مبدا: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (انگلیسی)