حقوق کودکان و جوانان در دسترسی به اطلاعات و آماده بودن

کودکان و جوانان می خواهند بدانند چه اتفاقی قرار است برایشان بیفتد و تمایل دارند در درمان و مراقبت از خودشان نقش داشته باشند. در زمینه درمان و مراقبت شما از حق قانونی برخوردار هستید که آگاهانه و به صورت قابل فهم اطلاع رسانی شده و آماده شوید.

قانون خدمات سلامت و پزشکی (1982:763) به همه بیماران این حق را می دهد که به اطلاعات خاص خودشان دسترسی داشته باشند. در قانون بیمار (SFS 2014: 821) بر این نکته تأکید شده است که کودکان و جوانان نیز مانند بزرگسالان از حق یکسانی برای اطلاع رسانی برخوردار هستند. اطلاعات باید منطبق با نیاز و شرایط آنها باشد. در کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل (1989)تلاش شده است اطمینان حاصل شود که در همه شرایط، منافع کودکان و افراد جوان به بهترین شکل حفظ شود.

در این کنوانسیون صراحتاً اعلام شده است بزرگسالان ملزم هستند کودکان و جوانان را در امر مراقبت از سلامت و درمان خودشان مشارکت دهند. آنها از این حق برخوردار هستندکه با احترام مورد برخورد قرار بگیرند، اجازه داشته باشند صحبت کنند، حضور فعال داشته باشند و به آنها اطلاع رسانی شود.