بیهوشی

معمولاً بیهوشی در کودکان لازم است.

به این معنی که کودک کاملاً به خواب می رود، بیهوش است و زمانی که احساس درد و ناراحتی داشته باشد مسکن دریافت می کند. انتخاب بیهوشی بر اساس سن کودک، نوع عمل و شرایط کودک است. ماده بیهوشی از طریق تزریق وریدی یا استنشاق گازی است که کودک از طریق ماسک آن را دریافت می کند. بنابراین بیهوشی از طریق گاز، داروی وریدی و روش های مختلف از بین بردن درد ادامه خواهد داشت.