بیان نظر کودکان از زبان بزرگسالان و نظرات واقعی کودکان

کودکان و بزرگسالان نسبت به درک وقایع و احساساتی که دارند متفاوت عمل می کنند. مواردی که از نظر بزرگسالان مهم است به سرعت از نظر کودکان و جوانان کنار گذاشته می شود. آنچه از نظر بزرگسالان معمولی و روزمره است از نظر کودکان بیش از هر چیزی نگران کننده است. پس به نظرات، احساسات و نحوه درک و فهم کودکتان توجه کنید و آنها را در نظر داشته باشید.

برای پاسخگویی به نیاز کودکان و جوانان، بسیار مهم است که بدانیم آنها به چه چیزهایی فکر می کنند. آنها چه احساسات و چه طرز فکرهایی دارند؟ پاسخگویی آنها به شرایط و رویدادهای مختلف چگونه است؟ چطور با مسائل کنار می آیند؟ وقت بگذارید و به حرف های کودکانتان گوش کنید، به آنها پاسخ دهید و به نظراتشان درباره آنچه در حال روی دادن است یا آنچه که تابحال اتفاق افتاده است احترام بگذارید. به کودکانتان القا کنید که هیچ سؤالی احمقانه نیست و پرسیدن آن اشتباه نیست. به سؤال های کودکان، حالت چهره آنها و علائمی که نشان می دهد کودک چه حسی دارد توجه کنید. به طور کامل برای کودک توضیح دهید که قرار است عمل شود. اگر واقعیت ندارد هرگز به او نگویید که دردی احساس نخواهد کرد، در عوض به او بگویید که این روزها امکان از بین بردن درد یا کاهش دادن آن وجود دارد.