ارزیابی درد در کودکان

ارزیابی مداوم درد با هدف اندازه گیری شدت درد انجام می شود، همچنین اینکه درد در چه قسمتی از بدن است و تأثیر مسکن به چه صورت بوده است. بسیاری از کودکان می توانند درباره دردشان صحبت کنند و والدین نیز می توانند در این زمینه کمک کنند.

ارزیابی درد در نوزادان و کودکان کم سن و سال می تواند دشوار باشد. برای نوزادان بسیار کوچک از یک سنجه درد استفاده می شود که مبتنی بر رفتارهای متفاوتی است بسته به سن و سطح درک کودک از ابزارهای مختلفی برای اندازه گیری میزان درد استفاده می شود. در اینجا استفاده از سنجه صورت و مقیاس عددی 1 تا 10 بسیار معمول است.