نیل (Nil) از طریق دهن

لطفا رهنمود نیل (Nil)از طریق دهن را تعقیب نمایید.

این به علت خطر غذا یا مایعت که دوباره از معده به بالا میاید به وجود میاید که باعث میگردد تا مشکلات جدی در راه های تنفسی و شش ایجاد گردد. ازینرو، زمانیکه میگویید که طفل تان برای آخرین بار چه وقت غذا خورد یا از مایعات استفاده کرد، صادق باشید، حتی اگر این بدین معنی باشد که باید شما منتظر بمانید یا عملیات بعدا اجرا گردد.

مایعات در تناسب به غذای درست، نیاز به نیل از طریق دهن کوتاه تر دارد. اگر چه، مایعات مختلف نیاز به بار های مختلف نیل از طریق دهند دارد. جوس و مایعات ماست، در تناسب به طور مثال آب، نوشیدنی های گاز دار و کافی نیاز به وقت زیادی دارد تا هضم شود. شیر مادر و شیر فورمولا در حد وسط میان مایعات و غذا میباشد.اگرموضوعی در رهنمودی نیل از طریق دهن که برای تان داده شده است برای تان واضح نیست، با شفاخانه به تماس شوید.