نظر فرد بالغ در مورد نظر طفل و نظر خود طفل

چیزی که اطفال و افراد بالغ میبینند و احساس میکنند، معمولا فرق دارد. بعضی چیزهای که افراد بالغ به حیث یک اصل مهم میبینند میتواند برای اطفال و افراد جوان به آسانی قابل سپری کردن باشد. چیزی که افراد بالغ به حیث یک فعالیت روزانه میبیند، ممکن همان چیز در اطفال نگران کننده باشد. ازینرو، به نظر طفل، به احساسات شان و اینکه چه میدانند گوش فرا دهید و آنرا در نظر بگیرید.

برای برآورده کردن نیاز های اطفال و افراد جوان، این مهم است که بدانید که آنها در مورد چه سوال دارند. چه فکر و احساسی دارند؟ در برابر وضعیت ها و مناسبت های مختلف چگونه عکس العمل نشان میدهند؟ آنها چگونه مبارزه میکنند؟ با گذاشتن وقت کافی به نظریات طفل تان در ارتباط به اینکه چه جریان دارد و چه واقع خواهد شد گوش ددهید، به آن جواب دهید و به نظریات طفل احترام بگذارید. بالای طفل خویش تاکید کنید که پرسیدن هیچ سوالی مسخره و یا نادرست نیست. به سوالات، حرکات روی و اشاره ها متوجه باشید که نشان دهنده این است که طفل تان چه احساسی دارد. اگر قرار باشد که عملیات صورت گیرد، آنرا به طفل تان صادقانه شرح دهید. اگر عملیات دردناک باشد، هیچوقت نگویید که دردناک نخواهد بود، بلکه بگوید که مقدار زیادی از درد در دنیای امروز متوقف یا کاهش یافته میتواند.