عکس العمل های اطفال و افراد جوان در برابر بستری شدن در شفاخانه، انستیزیا و عملیات

عکلس العمل های اطفال و افراد جوان بنابر عمر، درک آنها، تشخیص، تداوی و تجربه های مراقبت های صحی.

بعضی از اطفال به نظر میرسند که میتوانند بستری شدن در شفاخانه را بدون اینکه محسوس باشد، تحمل کنند، در حالیکه تعداد دیگری از اطفال یا فورا یا هم بعدا باز خود یشتر عکس العمل نشان میدهند.درک کردن این نوع عکس العمل ها میتواند مشکل باشد و میتواند در زمان های عجیبیبه میان بیایند یا اینکه رابطه ای با مراقبت طبی ندارند. عکس العمل ها ممکن به شکل نگرانی، جگرخونی، کناره کشی یا عدم صحبت کردن و یا نیز عدم فعالیت یا مشکلات در خوراک یا خوابیدن باشند. شما باید متوجه این گونه عکس العمل ها باشید تا اطمینان حاصل کنید که در زماناین گونه عکس العمل ها، در نزدیک طفل خویش استید تا به وی کمک کنید. تعداد زیادی از اطفال و افراد جوان در طول روز نیاز زیاد به نزدیکی دارند و ممکن بخواهند با شما بخوابند تا احساس امنیت کنند.

متوجه احساسات، افکار و نگرانی های طفل خویش باشید. به طفل تان وقت بدهید و با آنهانزدیک باشید تا احساس مورد نیاز صحت و امنیت را به آنها ببخشید. به یاد داته باشید که احساسات خود شما میتوانند به آسانی به طفل تان انتقال یابد، ازینرو اگر احساس نگرانی میکنید، کوشش نمایید تا آرام بمانید.

اگر سوالی دارید و یا در مورد چیزی مطمین نیستید، با خدمات طبی به تماس شوید. ما آماده کمک و حمایه از شما استیم.