به اطفال و افراد جوان چانس های زیادی بدهید تا چیزی که به وقوع پیوسته است را طی مراحل کنند. این در هر زمانی قابل تطبیق است، حتی اگر بار نخست در شفاخانه باشد و یا هم چندمین بار. نظریات آنها ممکن تغیر یافته باشند چون آنها تجربه های مختلفی داشته اند، بزرگ شده اند و تکامل نموده اند. کوشش کنید تا تصویری از ادراک فعلی طفل تانرا داشته باشید و با آنها کمک کنید تا تطابق کند.

با طفل تان در مورد افکار شان در رابطه به بستری شدن در شفاخانه صحبت کنید. ادراک و ایجاد مجدد حوادث و وضعیت برای پروسس ذهنی آنها مهم اند.آنها را تشویق کنید تا سوال بپرسند و احساسات خویش را ابراز دارند. دوباره از حوادث گذشته با آنها صحبت کنید و کوشش کنید شک و شبهه آنها را برطرف کنید. با آنها کمک کنید تا اشخاصی را مجسم کنند که در عین وضعیت بوده اند.

MediPrep میتواند در این رابطه کمک بزرگی ارایه کند. ما شما را به حیث والدین یا سرپرست های قانونی اطفال شما تشویق میکنیم تا به شکل منظم، حتی بعد از بستری شدن طفل تان در شفاخانه، از MediPrep و صفحات اجتماعی آن دیدار به عمل بیاورید.

اگر سوالی دارید و یا در مورد چیزی مطمین نیستید، با خدمات طبی به تماس شوید. ما آماده کمک و حمایه از شما استیم.

Boy with blue and round glasses is lying in bed looking at a tablet.