در اطاق شفابخشی

در پایان عملیات، طفل شما به اطاق شفابخشی منتقل خواهد شد. زمانیکه وقت آن رسیده باشد که باید آنجا بروید، به شما خبر داده خواهد شد. ازینرو، لطفا اطمینان حاصل نمایید که شما از طریق تلیفون، در اطاق انتظار و یا در نزدیکی ها قابل دسترس باشید.

اطاق شفابخشی معمولا یک ساحه بزرگ است جاییکه بیماران گروه های سنی مختلف تحت مراقبت میباشند. خوردن و نوشیدن در اطاق شفابخشی جدا ممنوع است چون این ممکن برای طفل شما و بیماران دیگر که اخیرا عملیات داشته اند، ناراحت کننده باشد.

تلیفون های موبایل را میتوان به شکل سایلنت یا بی صدا درآورد. شما میتوانید پیام بفرستید اما اگر میخواهید تماس تلیفونی بگیرید، لطفا از اطاق شفابخشی بیرون شوید.

تعدادی از اطفال و افراد جوان مشخص مشوش میباشند و نیاز به استراحت دارند، اما تعداد زیادی از اطفال احساس خستگی داشته میباشند و بهترین کار برای آنها برخواستن از خواب در وقت و زمان خود شان است. در مقابل چهره همه بیماران جریان اکسیجن وجود دارد. تنفس، ضربان و سطح اکسینج آنها با احتیاط نظارت میگردد. زمانیکه طفل شما واجد شرایط مرخصی از اطاق شفابخشی میگردد، شما میتوانید به وارد دوباره برگردید و یا به خانه بروید.