در اطاف عملیات

با رسیدن به اطاق عملیات، والدین یا سرپرست قانونی طفل معمولا اجازه دارد تا به اطاق عمل داخل شود.

از شما خواسته خواهد شد تا چپن، کلا و پوش بوت اطاق عملیات را بپوشید. طفل شما بعد به اطاق عملیات برده خواهد شد و به میز عملیات منتقل خواهد شد. در جریان کار های آماده سازی و اداره انستیزیا، شما میتوانید نزدیک میز عملیات بنشینید و دست طفل تان را بگیرید. زمانیکه طفل به خواب برود، با شما کمک خواهد شد تا از اطاق عمل بیرون شوید.

به خواب رفتن در دنیای امروز خیلی زود صورت میگیرد. معمولا، سپردن طفل تان به دست دیگران امر مشکلی است. عین احساس را تعداد زیادی از اشخاصی که در عین وضعیت بوده اند، تجربه کرده اند و این احساس یک امر خیلی نورمال است. اگر چه، شما میتوانید آرام باشید و احساس امنیت کنید چون طفل شما در جریان تمام پروسه عملیات، از نزدیک تحت مراقبت خواهد بود و کارمندان اطاق عمل در مورد انستیزیا همه معلومات مورد نیاز را دارند و این امر را برای اطفال تمام سنین انجام میدهند.

زمانیکه طفل شما در اطاق عمل است، ما توصیه میکنیم که شما خود را راحت و آرام نموده و چیزی برای خوردن و نوشیدن بگیرید. این کمک میکند تا اطمینان حاصل شود که شما حمایت خویش را تا حد امکان به طفل تان، بعد از عملیات ارایه دارید.