به شکل هر نوع از دوا ها، انستیزیا دربر گیرنده خطرات مربوطه خویش برای هر شخص، جوان و مسن میباشد. اگر چه، بعد از سالهای زیاد انکشاف آلات و وسایل، دوا ، عملکرد ها و دانش مربوطه، خطرات مربوط به انستیزیا به اندازه قابل توجه کاهش یافته و در دنیای امروزی استفاده از آن امن است. برای نظر انداختن روی این اصل، خطر زیان جدی از یک انستیزیا کمتر از خطر سفر در موتر است.

این جدول برای شما نظرانداز میزان خطری را ارایه میدارد که ممکن به شکل معمول واقع شود.

خطر میزان خطر شرح
ناراحتی 1 در 10 خیلی معمول
بیماری 1 در 10 خیلی معمول
گنگس بودن 1 در 10 خیلی معمول
سردردی 1 در 100 معمول
عفونت سینه 1 در 1000 غیر معمول
ضرر به دندان 1 در 1000 غیر معمول
آگاهی 1 در 1000 غیر معمول
حساسیت جدی در برابر دوا 1 در 10,000 کم
پیچیدگی جدی انستیزیای محلی 1 در 10,000 کم
پیچیدگی مسکن های قوی 1 در 10,000 کم
ضربه مغزی <1 در 100.000 خیلی کم
مرگ <1 در 100.000 به شدت کمياب

متن اصلی : https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (انگلیسی)