اگر طفل شما احساس درد میکند

درد ها ممکن است در طول روز از هم فرق داشته باشند: بدترین آن زمانی است که طفل در حرکت باشد. یک طفل میتواند حتی در حال استراحت، خوابیدن یا بازی کردن احساس درد کند.

توصیه های مسکن های درد را که در شفاخانه برایتان ارایه شده است، تعقیب کنید. ترکیبی از ادویه های که به نوع های مختلف عمل میکنند، بهترین همه است. زمانیکه حرف از ادویه، دوز آن و زمان استفاده از آن باشد، قواعد را مراعات کنید تا تاثیرات مسکن های درد را ثابت نگهداشته و "از رسیدن درد به نکته شدت آن جلوگیری کنید." این حتی در زمان های قابل تطبیق است که به نظر میرسد طفل شما در همان لحظه احساس درد نمیکند.

طفل را در جریان شب ها از خواب بیدار نموده و مسکن درد را به وی بدهید، حتی اگر این باعث شود که خواب آنها مختل گردد. اطفال و افراد جوان معمولا به زودی دوباره به خواب میروند. این باعث میگردد تا از برگشت درد که باعث مختل گردید خواب میگردد و ممکن مقابله با آن در جریان روز بعدی مشکل آسا گردد، جلوگیری میکند. مسکن های درد عادی همچنان بدین معنی است که مقدار کمی از ادویه باید به صورت عموم داده شود که باعث میگردد تا عوراض جانبی را کاهش دهد.

مصروفیت ذهن طریقه طبیعی کاهش دادن درد است. شما میتوانید ذهن طفل تان را مصروف نگهدارید و از آنها بپرسید که در مورد یک چیز جالبی فکر کنند و یا کاری را که دوست دارند، انجام دهند. آنها را تشویق کنید تا بازی کنند،کتاب بخوانند، رسامی کنند، آهنگ بخوانند، به شکل آنلاین چت یا صحبت کنند و یا ویدیو ها را تماشا کنند. شما همچنان میتوانید با آنها با تغیر دادن موقعیت شان در تخت خواب یا گذاشتن یک بالشت تحت بازو ، پا یا کمر شان کمک کنید.بعد از عملیات گلو، نوشیدن یا خوردن مواد سرد یا لیسیدن پارچه یخ کمک کننده میباشد.

حرکت کردن در صحت یاب شدن تولید میزان کاهش درد در بدن کمک میکند.قواعد حرکت کردن را که در شفاخانه برایتان داده شده است تعقیب کنید و از کارمندان بپرسید که بعد از عملیات طفل تان کدام قواعد مورد تطبیق میباشد. طفل تان را محرک بسازید و او را تشویق کنید تا به طریقه های مختلف، در چهارچوکات قواعد مربوطه حرکت کند. در قضایای زیادی، تعداد از فعالیت های فزیکی اند که طفل تان اجازه دارد باوجود محدودیت های وضع شده، آنرا انجام دهد. زمانیکه اطفال و افراد جوان باید بدن و ذهن شان از بستری شدن در شفاخانه آزاد گردد، از هوای آزاد، فعالیت های فزیکی و تحرک لذت میبرند.

اگر سوالاتی دارید و یا در مورد اداره درد طفل تان در مورد چیزی مطمین نیستید، لطفا با خدمات طبی به تماس شوید. ما آماده کمک و حمایه از شما استیم.