انستیزیا

انستیزیا به صورت عمومی در اطفال نیاز است.

این بدین معنی است که طفل کاملا خواب و بی هوش است و در جریان عملکرد که ممکن درد آور و پریشان کننده باشد، دوای سکون دهنده درد بدست میاورد . انتخاب انستیزیا بنابر عمر طفل، نوع عملیات و وضعیت طفل میباشد. انستیزیا میتوان به وسیله پیچکاری در رگ صورت گیرد و یا نیز به گونه گاز باشد که طفل از طریق ماسک تنفس میکند. بعد دادن انستیزیا از طریق گاز ، دوا در خون و دوای مسکن برای از بین بردن درد دوام میابند.