اماده کردن قبل از انستیزیا

صحت طفل در ارتباط به انستیزیا خیلی مهم است. ازینرو از شما در موارد ذیل پرسیده خواهد شد:

 • کدام بیماری فعلی یا بیماری در گذشته
 • حساسیت ها
 • دوای که حال خورده میشود و یا در جریان ماه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است
 • انستیزیا در گذشته و اگر مشکلاتی ایجاد کرده باشد
 • کسی در خانواده که با انستیزیا مشکل داشته است
 • وزن
 • دندان سست یا دندان خراب شده
 • بیماری سفری یا بیماری بعد از انستیزیا یا عملیات
 • استفاده از تنباکو یا وپینگ (vaping)
 • حاملگی
 • تجربه های بد در مورد مراقبت صحی

\ .مخصوصا، لطفا به شخص مسول انستیزیا بگویید اگر طفل تان حال یا قبلا ریزش داشته و یا مشکل هاضمه داشته است. این باعث میگردد تا خطر مشکلات در ارتباط به انستیزیا افزایش یابد و نیاز به موکول کردن عملیات به تاریخ های بعدی دارد، صرف نظر از وضعیت که عاجل باشد.