اماده کردن اطفال و افراد جوان برای بستری شدن در شفاخانه، انستیزیا و عملیات

آمادگی مناسب نگرانی و تشویش را در اطفال و افراد جوان کاهش میدهد.

این عملکردها را آسانتر نموده و عوارض منفی دراز مدت و کوتاه مدت را کاهش میدهد. این اصل کمک میکند تا با چیزی که واقع شده است، مجادله صورت گیرد و از عهده مراقبت ها و معالجه های آینده نیز به خوبی براید.

آمادگی باید روان باشد: به اطفال طریقه های مختلفی را ارایه دارید تا چیزی را که میشنوند، میخوانند، میبینند و یا احساس میکنند را پروسس کنند. با آنها کمک کنید تا به بخش های مختلف ویب سایت مراجعه نموده و این صفحات را مکررا بخوانند. همچنان آنا را تشویق کنید تا افکار و سوالات خویش را رسامی، نقاشی، ثبت، نوشته و یا ابراز دارند.

مراقبت های صحی و معالجه های قبلی میتواند فشار و نگرانی را به خصوص، بعد از یک تجربه بدی به میان بیاورد. توقع تجربه مشابه یا بدتر از آن عام است اما معمولا یک تجربه خوبی میتواند این سلسله را بشکناند. رشد و انکشاف از بار قبلی شاید این اصل را تغیر داده باشد که به چه آمادگی نیاز دارد و چه میدانند. کوشش کنید تا تصویری از دانستنی های فعلی طفل خویش را داشته باشید و بعد او را بنابر این تصویر آماده سازید. از برنامه های آمادگی که ارایه میگردد استفاده کنید، حتی اگر فکر میکنید آنها به سادگی همان چیزی را تکرار میکنند که قبلا در دیدار از شفاخانه واقع شده بود. طفل شما شاید چیزی را که قبلا آموخته بود، فراموش کرده باشد و شاید بزرگ شده باشد و ازینرو نیاز به دانستن معلومات بیشتر دارد.

صرف نظر ازینکه عمر طفل تان چه است، با آنها دربهترین وقت آن، در بخش آماده کردن ایشان صادق باشید. وقت بهتر به این معنی است زمانیکه طفل تان استراحت نموده است، آرام است و در مورد اینکه چه واقع خواهد شد، علاقمندی نشان میدهد. در ارتباط به افکار و عکس العمل های که ممکن در مورد بستری شدن وی در شفاخانه، انستیزیا یا عملیات آشکار شوند، باخبر باشید.