اطفال کودکستانی (3 - 6 ساله)

اطفال کودکستانی در جهان نظریات افسانه و جادو زندگی میکنند.

در جهان آنها، اشیا به شکل عجیبی با یکدیگر مخلوط و به هم وصل میشوند. دلیل و اثر میتواند با یکدیگر رد و بدل شوند که باعث میگردد آنها در مورد اشیا احساس متفاوتی داشته باشند. آنها ممکن در ترتیب دادن احساسات داخلی از دنیای بیرونی مشکل داشته باشند. به طور مثال، به نظر یک طفل درد نه تنها از بیرون میایدبلکه از داخل هم میاید.

طفل در مورد اینکه داخل بدن شان چه وجود دارد، معلومات کمی دارد. آنها تمام اعضای بدن خویش را آسیب پذیر دانسته و معمولا ترس بزرگی از زخمی شدن بدنی دارند. ازینرو مهم است تا تاکید صورت بگیرد که کدام عضو از بدن وی تحت معالجه قرار گرفته و کدام اعضا دخیل نخواهند بود. چون اطفال در این گروپ سنی میتواند به آسانی احساس گناه کند، این همچنان خیلی مهم است تا به آنها شرح گردد که بیماری و یا این وضعیت از روی اشتباه آنها نیست.

الی زمانیکه به عمر مکتب رفتن میرسند، اطفال از اشخاص نا آشنا به گونه های مسخره کننده ها، بلا و اشخاص ماسک شده ترس بزرگی دارند. زمانیکه آنها کارمندان را میبینند که سر شان پوشیده شده است و یا ماسک طبی پوشیده اند، با ترس عکس العمل نشان میدهند.

آماده گردن اطفال در این سنین باید کوتاه و ساده باشد. اطفال از طریق بازی کردن میاموزند، ازینرو "بکس داکتر" میتواند خیلی کمک کند.اطفال کودکستانی در مورد وقت معلومات کمی دارند. بهترین وقت برای آماده کردن آنا یک هفته است و بعد جزییات بیشتر را یک یا دو روز قبل از رفتن به شفاخانه بدهید.