اطفال الی 3 ساله

طوریکه اطفال بزرگتر میشوند، نیاز آنها برای چیزهای که میدانند رشد میکند و فعالیت های روزانه مکرر با آنها کمک میکند تا احساس امنیت کنند. این برای شان امر طبیعی است که با دوره های ترس از افرادی که نمی شناسند روبرو گردند. به حیث والدین یا سرپرست قانونی، انجام فعالیت های روزانه واقعا به طفل احساس امنیت میدهد.

یک شرح ساده در مورد اینکه چه واقع خواهد شد برای اطفال این سنین کافی است. شما به طور مثال میتوانید در مورد عروسک یا سامان بازی که بیمار است و نیاز به رفتن به شفاخانه دارد، صحبت کنید. در عروسک و یا سامان بازی نشان دهید که مشکل در کجای بدن عروسک یا سامان بازی است و شرح دهید که عین امر با آنها نیز صورت خواهد گرفت. در مورد اینکه در بدن ایشان چه چیزی وجود دارد و یا آنجا چه چیز صورت خواهد گرفت، صحبت نکنید چون اطفال به این جزییات نمیفهمند.اطفال زیر سن 3 سال در مورد ساعت معلومات ندارد ازینرو آماده کردن شان باید خیلی پیش از وقت نباشد. یک روز قبل از عمل و یا روز رفتن به شفاخانه وقت خوبی است.