ارزیابی درد در اطفال

ارزیابی معمول درد به منظور این اجرا میشود تا تصمیم گرفته شود که درد به چه اندازه بد است، در کجا است و تاثیرات مسکن چی است. تعداد زیادی از اطفال میتوانند به کارمندان در مورد درد خویش بگویند و والدین نیز معمولا در این عرصه کمک میکنند.

ارزیابی درد در اطفال نوزاد و کوچکتر مشکلتر بوده میتواند. در ارتباط به اطفال کوچک، نمره درد بنابر انواع مختلف رفتار ها مورد استفاده قرار میگیرد. وسایلی که برای میزان کردن درد به کار میروند، بر اساس عمر طفل و سطح فهم وی به کار برده شده میتواند. در اینجا، میزان چهره و میزان شماره ها از 1 الی 10 به شکل معمول به کار برده میشوند.