Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών και των νέων προέχουν σε όλες τις καταστάσεις. Η Σύμβαση δηλώνει σαφώς ότι οι ενήλικες είναι υποχρεωμένοι να επιτρέπουν την συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη δική τους υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία. Έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να τους επιτρέπεται να εκφράζουν τη γνώμη τους, να συμμετέχουν και να τους παρέχεται ενημέρωση.