Το δικαίωμα των παιδιών και των νέων στην ενημέρωση και την προετοιμασία

Τα παιδιά και οι νέοι θέλουν να μάθουν τι θα τους συμβεί και θέλουν να συμμετάσχουν στη φροντίδα τους. Σχετικά με τη φροντίδα και τη θεραπεία, είναι νόμιμο δικαίωμα η ενημέρωση και η προετοιμασία κατά τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί ή ο νέος μπορεί να καταλάβει και να απορροφήσει.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών και των νέων προέχουν σε όλες τις καταστάσεις. Η Σύμβαση δηλώνει σαφώς ότι οι ενήλικες είναι υποχρεωμένοι να επιτρέπουν την συμμετοχή των παιδιών και των νέων στη δική τους υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία. Έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, να τους επιτρέπεται να εκφράζουν τη γνώμη τους, να συμμετέχουν και να τους παρέχεται ενημέρωση.