Όπως κάθε φάρμακο, τα αναισθητικά ενέχουν κινδύνους για κάθε άτομο - νέο και ηλικιωμένο. Ωστόσο, μετά από πολλά χρόνια ανάπτυξης εξοπλισμού, φαρμάκων, διαδικασιών και γνώσεων, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αναισθησία έχουν μειωθεί σημαντικά και σήμερα έχει καταστεί μια ασφαλής διαδικασία. Για να θέσουμε αυτό το θέμα σε προοπτική, ο κίνδυνος σοβαρής ζημίας από αναισθητικό είναι πολύ μικρότερος από τον κίνδυνο που ενέχει ένα ταξίδι μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Ο παρόν πίνακας δίνει μια εικόνα των κινδύνων αλλά και το πόσο συχνά μπορεί αυτοί να γίνουν πραγματικότητα.

Κίνδυνος Επίπεδο κινδύνου Περιγραφή
Ανησυχία 1 στους 10 Πολύ συχνά
Αδιαθεσία 1 στους 10 Πολύ συχνά
Ζάλη 1 στους 10 Πολύ συχνά
Κεφαλαλγία 1 στους 100 Συχνά
Θωρακικές λοιμώξεις 1 στους 1000 Όχι συχνά
Ζημίες στα δόντια 1 στους 1000 Όχι συχνά
Εγρήγορση 1 στους 1000 Όχι συχνά
Σοβαρή αλλεργία σε φάρμακα 1 στους 10.000 Σπάνια
Σοβαρές επιπλοκές που προκύπτουν από τοπική αναισθησία 1 στους 10.000 Σπάνια
Σοβαρές επιπλοκές που προκύπτουν από ισχυρά αναλγητικά 1 στους 10.000 Σπάνια
Εγκεφαλική βλάβη < 1 στους 100.000 Πολύ σπάνια
Θάνατος << 1 στους 100.000 Εξαιρετικά σπάνια

Πηγή: https://www.rcoa.ac.uk/patientinfo/risks (στα Αγγλικά)