• خستگی و گنسگیت
  • تشویش
  • بیماری
  • گلون دردی
  • سرفه
  • ناراحتی در بخش ساحه کنول
  • تیوب های که باعث ایجاد ناراحتی میگردند
  • درد

کارمندان میتوانند در بخش هر یکی از این عوارض کمک کنند و کوشش کنند تا از هر یکی این عوارض جلوگیری نموده و آنرا فورا معالجه نمایند.